Bài 1 trang 88 sgk toán 7 tập 2 - Thực hiện các phép tính:a) \(9,6.2{1 \over ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Toán


Thực hiện các phép tính:

a) \(9,6.2{1 \over 2} - \left( {2.125 - 1{5 \over {12}}} \right):{1 \over 4}\)

b) \({5 \over {18}} - 1,456:{7 \over {25}} + 4,5.{4 \over 5}\);

c) \(\left( {{1 \over 2} + 0,8 - 1{1 \over 3}} \right).\left( {2,3 + 4{7 \over {25}} - 1,28} \right)\)

d) \(\left( { - 5} \right).12:\left[ {\left( { - {1 \over 4}} \right) + {1 \over 2}:\left( { - 2} \right)} \right] + 1{1 \over 3}\).

Hướng dẫn làm bài:

a) \(9,6.2{1 \over 2} - \left( {2.125 - 1{5 \over {12}}} \right):{1 \over 4}\)

\( = 9,6.{5 \over 2} - \left( {250 - {{17} \over {12}}} \right) \times 4\)

\( = 4,8.5 - \left( {1000 - {{17} \over 3}} \right)\)

\( = 24 - 1000 + {{17} \over 3}\)

\( =  - 976 + {{17} \over 3}\)

\( =  - 970{1 \over 3}\)

b) \({5 \over {18}} - 1,456:{7 \over {25}} + 4,5.{4 \over 5}\);

\( = {5 \over {18}} - 1,456 \times {{25} \over 7} + {9 \over 2}.{4 \over 5}\)

\( = {5 \over {18}} - 0,208 \times 25 + {{18} \over 5}\)

\( = {5 \over {18}} - 5,2 + {{18} \over 5}\)

\( = {{25 - 468 + 324} \over {90}}\)

\( = {{ - 119} \over {90}}\)

c) \(\left( {{1 \over 2} + 0,8 - 1{1 \over 3}} \right).\left( {2,3 + 4{7 \over {25}} - 1,28} \right)\)

\( = \left( {{1 \over 2} + {4 \over 5} - {4 \over 3}} \right).\left( {{{23} \over {10}} + {{107} \over {25}} - {{32} \over {25}}} \right)\)

\( = \left( {{{15 + 24 - 40} \over {30}}} \right).\left( {{{23} \over {10}} + {{107} \over {25}} - {{32} \over {25}}} \right)\)

\( = \left( {{{15 + 24 - 40} \over {30}}} \right).\left( {{{115 + 214 - 64} \over {50}}} \right)\)

\( = {{ - 1} \over {30}}.{{265} \over {50}}\)

\( = {{ - 53} \over {300}}\)

d) \(\left( { - 5} \right).12:\left[ {\left( { - {1 \over 4}} \right) + {1 \over 2}:\left( { - 2} \right)} \right] + 1{1 \over 3}\)

\( =  - 60:\left[ {{1 \over 4} + {1 \over 2} \times \left( {{{ - 1} \over 2}} \right)} \right] + 1.{1 \over 3}\)

\( =  - 60:\left[ { - {1 \over 4} - {1 \over 4}} \right] + 1{1 \over 3}\)

\( =  - 60:\left( {{1 \over 2}} \right) + 1{1 \over 3}\)

\( = 120 + 1{1 \over 3}\)

\( = 121{1 \over 3}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay