Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1 - Bài 11 Tínha) \({{ - 2} \over 7}.{{21} \over 8}... DeHocTot.com

Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 11 Tính

a) \({{ - 2} \over 7}.{{21} \over 8}\)

b) \(0,24.{{ - 15} \over 4}\)

c) \(\left( { - 2} \right).\left( { - {7 \over {12}}} \right)\)

d) \(\left( { - {3 \over {25}}} \right):6\)

Lời giải:

a) \({{ - 2} \over 7}.{{21} \over 8} = {{\left( { - 2} \right).21} \over {7.8}} = {{ - 42} \over {56}} = {{ - 3} \over 4}\)

b) \(0,24.{{ - 15} \over 4} = {{24} \over {100}}.{{ - 15} \over 4} = {6 \over {25}}.{{ - 15} \over 4} = {{6.\left( { - 15} \right)} \over {25.4}} = {{ - 90} \over {100}} = {{ - 9} \over {10}}\)

c) \(\left( { - 2} \right).\left( { - {7 \over {12}}} \right) = {{\left( { - 2} \right)\left( { - 7} \right)} \over {12}} = {{14} \over {12}} = {7 \over 6} = 1{1 \over 6}\)

d) \(\left( { - {3 \over {25}}} \right):6 = {{ - 3} \over {25}}:{6 \over 1} = {{ - 3} \over {25}}.{1 \over 6} = {{\left( { - 3} \right).1} \over {25.6}} = {{ - 3} \over {150}} = {{ - 1} \over {50}}\)                                                                                                     de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay