Bài 20 trang 36 sgk toán 7 - tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 20 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 20. Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Hướng dẫn giải:

Có vo số các đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y. Chẳng hạn:

Ba đơn thức đồng dạng với -2x2y là:

5x2y;  \(\frac{2}{3}\) x2y; - \(\frac{1}{3}\) x2y

Tổng cả bốn đơn thức:

-2x2y + 5x2y + \(\frac{2}{3}\) x2y + (- \(\frac{1}{3}\) x2y) = (-2 + 5 + \(\frac{2}{3}\) - \(\frac{1}{3}\)) x2y = \(\frac{10}{3}\) x2y.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay