Bài 25 trang 38 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 25. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:a) ... DeHocTot.com

Bài 25 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 25. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) 3x2 – \(\frac{1}{2}\) x + 1 + 2x – x2;

b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2.

Hướng dẫn giải:

a) \(3{x^2} - {1 \over 2}x + 1 + 2x - {x^2} \)

\(= \left( {3{x^2} - {x^2}} \right) + \left( { - {1 \over 2}x + 2x} \right) + 1 \)

\(= 2{x^2} + {3 \over 2}x + 1\) 

Hạng tử \(2{x^2}\) có bậc 2

Hạng tử \({3 \over 2}x\) có bậc 1

1 có bậc 0

Vậy đa thức đã cho có bậc 2

b) 

\(\eqalign{
& 3{x^2} + 7{x^3} - 3{x^3} + 6{x^3} - 3{x^2} \cr
& = \left( {3{x^2} - 3{x^2}} \right) + \left( {7{x^3} + 6{x^3} - 3{x^3}} \right) \cr
& = 10{x^3} \cr} \)

Vậy đa thức đã cho có bậc 3de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay