Bài 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2 - Chia hàm số: \(y =  - 2x + {1 \over 3}\). Các... DeHocTot.com

Bài 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Toán


Chia hàm số: \(y =  - 2x + {1 \over 3}\). Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

\(A\left( {0;{1 \over 3}} \right);B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right);C\left( {{1 \over 6};0} \right)\).

Hướng dẫn làm bài:

Gọi (d) là đồ thị của hàm số : \(y =  - 2x + {1 \over 3}\)

+Với điểm \(A\left( {0;{1 \over 3}} \right)\), ta có:

\(\left. {\matrix{{{y_A} = {1 \over 3}} \cr { - 2{x_A} + {1 \over 3} = - 2.0 + {1 \over 3} = {1 \over 3}} \cr} } \right\} \Rightarrow {y_A} = - 2{x_A} + {1 \over 3}\)

Vậy \(A\left( {0,{1 \over 3}} \right) \in \left( d \right)\)

+Với điểm \(B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right)\)

\(\left. {\matrix{{{y_B} = - 2} \cr { - 2{x_B} + {1 \over 3} = - 2.{1 \over 2} + {1 \over 3} = - 1 + {1 \over 3} = - {2 \over 3}} \cr} } \right\} \Rightarrow {y_B} \ne - 2{x_B} + {1 \over 3}\)

Vậy \(B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right) \notin \left( d \right)\)

+Với điểm \(C\left( {{1 \over 6};0} \right)\)

\(\left. {\matrix{{{y_C} = 0} \cr { - 2{x_C} + {1 \over 3} = 2.{1 \over 6} + {1 \over 3} = - {1 \over 3} + {1 \over 3} = 0} \cr} } \right\} \Rightarrow {y_C} = - 2{x_C} + {1 \over 3}\)

Vậy \(C\left( {{1 \over 6};0} \right) \in d\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay