Bài 60 trang 31 sgk toán 7 tập 1 - Bài 60. Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sa... DeHocTot.com

Bài 60 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 60. Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sau:

a) \(\left( {{1 \over 3}x} \right):{2 \over 3} = 1{3 \over 4}:{2 \over 5}\)

b) \(4,5:0,3 = 2.25:(0,1.x)\)

c) \(8:\left( {{1 \over 4}x} \right) = 2:0,02\)

d) \(3:2{1 \over 4} = {3 \over 4}:(6.x)\)

Lời giải:

a) \(\left( {{1 \over 3}x} \right):{2 \over 3} = 1{3 \over 4}:{2 \over 5}\)

\(\Rightarrow{x \over 3}:{2 \over 3} = {7 \over 4}:{2 \over 5} \Rightarrow {x \over 3}.{3 \over 2} = {7 \over 4}.{5 \over 2}\)

\(\Rightarrow {x \over 2} = {{35} \over 8} \Rightarrow x = {{35.2} \over 8} = {{35} \over 4}\)

b) \(4,5:0,3 = 2.25:(0,1.x)\) 

\( \Rightarrow 0,1x = {{2,25.0,3} \over {4,5}}\)

\(\Rightarrow 0,1x = 0,15 \Rightarrow x = 1,5\)

c) \(8:\left( {{1 \over 4}x} \right) = 2:0,02\)

\(\Rightarrow {1 \over 4}x = {{8.0,02} \over 2} \)

\(\Rightarrow {1 \over 4}x = 0,08 \Rightarrow x = 0,32\)

d) \(3:2{1 \over 4} = {3 \over 4}:(6.x)\)

\( \Rightarrow 3.{4 \over 9} = {3 \over {4.6x}} \Rightarrow {4 \over 3} = {1 \over {8x}}\)

\(\Rightarrow 8x = {{3.1} \over 4} \Rightarrow 8x = {3 \over 4}\)

\(\Rightarrow x = {3 \over {32}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay