Bài 96 trang 48 sgk toán 7 tập 1 - Bài 96. Thực hiện phép tính (bằng cách h... DeHocTot.com

Bài 96 trang 48 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 96. Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) \(1{4 \over {23}} + {5 \over {21}} - {4 \over {23}} + 0,5 + {{16} \over {21}}\)

b) \({3 \over 7}.19{1 \over 3} - {3 \over 7}.33{1 \over 3}\)

c) \(9.{\left( { - {1 \over 3}} \right)^3} + {1 \over 3}\)

d) \(15.{1 \over 4}:\left( { - {5 \over 7}} \right) - 25{1 \over 4}:\left( { - {5 \over 7}} \right)\)

Giải

a) \(1{4 \over {23}} + {5 \over {21}} - {4 \over {23}} + 0,5 + {{16} \over {21}}\)

\( = \left( {1{4 \over {23}} - {4 \over {23}}} \right) + \left( {{5 \over {21}} + {{16} \over {21}}} \right) + 0,5 = 2,5\)

b) \({3 \over 7}.19{1 \over 3} - {3 \over 7}.33{1 \over 3}\)

\( = {3 \over 7}\left( {19{1 \over 3} - 33{1 \over 3}} \right)\)

\( = {3 \over 7}\left( {19 - 33} \right)\)

\( = {3 \over 7}\left( { - 14} \right) =  - 6\)

c) \(9{\left( { - {1 \over 3}} \right)^3} + {1 \over 3} = 9\left( { - {1 \over {27}}} \right) + {1 \over 3} =  - {1 \over 3} + {1 \over 3} = 0\)

d) \(15{1 \over 4}:\left( { - {5 \over 7}} \right) - 25{1 \over 4}:\left( { - {5 \over 7}} \right)\)

\( = \left( {15{1 \over 4} - 25{1 \over 4}} \right):\left( { - {5 \over 7}} \right)\)

\( =  - 10\left( { - {7 \over 5}} \right) = 14\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay