Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1 - Bài 98. Tìm \(y\), biết:a) \(- {3 \over 5}.y =... DeHocTot.com

Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 98. Tìm \(y\), biết:

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

b) \(y:{3 \over 8} =  - 1{{31} \over {33}}\)

c) \(1{2 \over 5}.y + {3 \over 7} =  - {4 \over 5}\)

d) \( - {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

\(\Rightarrow y = {{21} \over {10}}:\left( { - {3 \over 5}} \right) = {{21} \over {10}}.\left( { - {5 \over 3}} \right) =  - {{21.5} \over {10.3}} =  - {7 \over 2} =  - 3{1 \over 2}\)

b) \(y:{3 \over 8} =  - 1{{31} \over {33}}\)

 \( \Leftrightarrow y:{3 \over 8} =  - {{64} \over {33}}\)

\(\Rightarrow y =  - {{64} \over {33}}.{3 \over 8} =  - {{64.3} \over {33.8}} =  - {8 \over {11}}\)

c)  \(1{2 \over 5}.y + {3 \over 7} =  - {4 \over 5}\)

\( \Rightarrow {7 \over 5}y =  - {4 \over 5} - {3 \over 7} \Rightarrow {7 \over 5}y =  - {{43} \over {35}}\) \(\Rightarrow y =  - {{43} \over {35}}:{7 \over 5} \Rightarrow y =  - {{43} \over {35}}.{5 \over 7} =  - {{43} \over {49}}\)

d) \( - {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

\(\Rightarrow  - {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} - 0,25 \Rightarrow  - {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} - {1 \over 4} \)

\(\Rightarrow  - {{11} \over {12}}y = {7 \over {12}} \Rightarrow y = {7 \over {12}}:\left( { - {{11} \over {12}}} \right)\)

\(\Rightarrow y = {7 \over {12}}.\left( { - {{12} \over {11}}} \right) \Rightarrow y =  - {7 \over {11}}\)



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay