Bài 3 trang 67 sgk hóa học 8 - Bài 3. Hãy tính:a) Số mol của: 28 g Fe; 64 ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 67 sgk hóa học 8

Hóa học


Bài 3. Hãy tính:

a) Số mol của: 28 g Fe; 64 g Cu; 5,4 g Al

b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2; 3 mol N2

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có: 0,44 g CO2; 0,04 g H2; 0,56 g N2

Bài giải:

a) 

nFe = \(\frac{28}{56}\) = 0,5 mol

nCu = \(\frac{64}{64}\) = 1 mol

nAl = \(\frac{5,4}{27}\) = 0,2 mol

b) Thể tích khí ở đktc:

\(V_{CO_{2}}\) = 22,4 . 0,175 = 3,92 lít

\(V_{H_{2}}\) = 22,4 . 1,25 = 28 lít

\(V_{N_{2}}\) = 22,4 . 3 = 67,2 lít

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp:

\(n_{CO_{2}}\) = \(\frac{0,44}{44}\) = 0,01 mol;         \(V_{CO_{2}}\) = 22,4 . 0,01 = 0,224 lít

\(n_{H_{2}}\) = \(\frac{0,04}{2}\) = 0,02 mol;             \(V_{H_{2}}\) = 22,4 . 0,2 = 0,448 lít;

\(n_{N_{2}}\) = \(\frac{0,56}{28}\) = 0,02 mol;             \(V_{N_{2}}\) = 22,4 . 0,02 = 0,448 lít.

Vậy số mol của hỗn hợp là:

nhh = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05 mol

Thể tích hỗn hợp là:

Vhh = 0,224 + 0,448 + 0,448 = 1,12 lít

Hoặc Vhh = 0,05 . 22,4 = 1,12 lítde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay