Bài 10.9 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Người ta xác định được rằng, nguyên ... DeHocTot.com

Bài 10.9 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Người ta xác định được rằng, nguyên tố silic (Si) chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố hiđro.

Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất.

Xác định hoá trị của silic trong hợp chất.

(Xem lại hướng dẫn bài tập 9.7* trước khi làm bài tập này).

Trả lời 

Gọi công thức hợp chất là S{i_x}{H_y} . Theo đề bài ta có

tbl_x \times 28} \over y} = {{87,5\% } \over {(100 - 87,5)\%  \to tbl_x \times 28} \over y} = {{87.5} \over {12,5

Công thức hóa học của hợp chất : Si{H_4}

Phân tử khối bằng : 28+4=32(đvC)

b) Hóa trị của Si trong hợp chất là : IVde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay