Bài 19.2 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:0,25 ... DeHocTot.com

Bài 19.2 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:
0,25 mol CO2;                   0,25 mol O2;
21g N2 ;                           8,8g CO2 ;
9.1023 phân tử H2 ;           0,3.1023 phân tử CO
Giải
Thể tích các lượng khí ở đktc là 
\({V_{C{O_2}}} = 22,4 \times 0,25 = 5,6(l)\)
\({V_O}_{_2} = 22,4 \times 0,25 = 5,6(l)\)
\({V_{{N_2}}} = {{22,4 \times 21} \over {28}} = 16,8(l)\)
\({V_{C{O_2}}} = {{22,4 \times 8,8} \over {44}} = 4,48(l)\)
\({V_{{H_2}}} = {{22,4 \times 9 \times {{10}^{23}}} \over {6 \times {{10}^{23}}}} = 33,6(l)\)
\({V_{CO}} = tbl_22,4 \times 0,3 \times {{10}^{23} \over {6 \times tbl_10}^{23}}1,12(l)\)


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay