Bài 23.1 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy điền những chữ và số thích hợp v... DeHocTot.com

Bài 23.1 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy điền những chữ và số thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Một mol nguyên tử Cu có khối lượng ............ g và một mol nguyên tử lưu huỳnh có khối lượng ...........  g kết hợp với nhau tạo thành một ............ CuS có khối lượng ............. g.

b) .............. g chì kết hợp với .............. g oxi tạo ra một mol phân tử  Pb3O4  có khối lượng ........... g.

c) Trong 342 g đường C12H22O  có ...........  mol .............. C, ................ mol ............... H và ............... mol ............. O. Khối lượng của .............. C là ............. g, khối lượng của ............... H là ............. g, khối lượng của ............. O là ............... g.

Giải 

Điền lần lượt là :

a) Một mol nguyên tử Cu có khối lượng 64 g và một mol nguyên tử lưu huỳnh có khối lượng 32 g kết hợp với nhau tạo thành một mol phân tử CuS có khối lượng 96 g.

b) 621(207x3) g chì kết hợp với 64 (16X4) g oxi tạo ra một mol phân tử  Pb3O có khối lượng 685 g.

c) Trong 342 g đường C12H22O  có 12  mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H và 11 mol nguyên tử O. Khối lượng của 12 mol nguyên tử C là 144 g, khối lượng của 22 mol nguyên tử H là 22 g, khối lượng của 11 mol nguyên tử  O là 176g.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay