Bài 36.7 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 36.7 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Dưới đây cho một số nguyên tố hoá học :

Natri, đồng, photpho, magie, nhôm, cacbon, lưu huỳnh.

a) Viết công thức các oxit của những nguyên tố trên theo hoá trị cao nhất của chúng.

b) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa các oxit trên (nếu có) với nước.

c) Dung dịch nào sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím ?

Trả lời              

a) Công thức các oxit theo hoá trị cao nhất của natri, đồng, photpho, magie. nhôm, cacbon, lưu huỳnh là : Na2O, CuO, P2O5, MgO, Al2O3, CO2, SO3.

- Các oxit hoà tan vào nước : Na2O, P2O5, CO2, SO3 :

\((1)N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

\((2){P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\)

\((3)C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}\)

\((4)S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

- Các oxit không hoà tan vào nước : CuO, MgO, Al2O3.

Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím thành xanh : (1).

Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ : (2), (3), (4).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay