Bài 38.11 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - a) Cho 13 g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl, k... DeHocTot.com

Bài 38.11 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


a) Cho 13 g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl, khối lượng muối ZnCl2 được tạo thành trong phản ứng này là

A. 20,4 g. B. 10,2 g. c. 30,6 g.        D. 40 g

b) Có thể nói trong HCl có các đơn chất hiđro và clo được không ? Tại sao ?

Trả lời                  

a) Phương án A.

Cần xác định lượng chất nào (Zn hay HCl) đã tác dụng hết để tính thể tích khí H2 sinh ra.

\({n_{Zn}} = {{13} \over {65}} = 0,2(mol)\)

- Phương trình hoá học : 

\(Zn\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,2HCl \to ZnC{l_2}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,{H_2} \uparrow \)

1 mol             2 mol         1 mol                   1 mol

0,15 mol <— 0,3 mol —> 0,15 mol —> 0,15 mol

Theo phương trình hoá học trên và so với đề bài cho, lượng Zn dư, lượng HCl tác dụng hết, nên tính khối lượng ZnCl2 theo HCl.

Theo phương trình hoá học trên, ta có :

\({m_{ZnC{l_2}}} = 0,15 \times 136 = 20,4(g)\)

b) Không thể nói trong HCl có các đơn chất hiđro và clo, vì theo định nghĩa hợp chất do từ hai nguyên tố hoá học cấu tạo nên. Do đó chỉ có thể nói trong HCl có các nguyên tố hiđro và clo.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay