Bài 38.9 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Dùng khí H2 để khử hết 50 g hỗn hợp A... DeHocTot.com

Bài 38.9 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Dùng khí H2 để khử hết 50 g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III) oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng là

A. 29,4 lít.                      B. 9,8 lít.                       C. 19,6 lít.                      D. 39,2 lít.

Trả lời               

Phương án C.

\({M_{CuO}} = 80(g/mol);{M_{F{e_2}{O_3}}} = 160(g/mol)\)

Theo đề bài:

\({m_{F{e_2}{O_3}}} = {{80} \over {100}} \times 50 = 40(g) \to {n_{F{e_2}{O_3}}} = {{40} \over {160}} = 0,25(mol)\)

\({m_{CuO}} = {{20} \over {100}} \times 50 = 10(g) \to {n_{CuO}} = {{10} \over {80}} = 0,125(mol)\)

\(CuO\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2} \to Cu + {H_2}O(1)\)

1 mol               1 mol         

0,125 mol        0,125 mol

\(F{e_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,3{H_2} \to 2Fe + 3{H_2}O(2)\)

1 mol                  3 mol

0,25 mol             0,25 x 3 mol 

\(\sum {{n_{{H_2}}}} \) cần dùng : 0,125 + 0,75 = 0,875 mol

\({V_{{H_2}}}\) cần dùng : 0,875 x 22,4 = 19,6 (lít).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay