Bài 44.7* Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).a) C... DeHocTot.com
Close

Bài 44.7* Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).

a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8% ?

b) Cần hoà tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8% ?

c) Làm bay hơi nước dung dịch A, người ta cũng thu được dung dịch NaOH 8%. Tính khối lượng nước đã bay hơi.

Trả lời             

a) Khối lượng dung dịch NaOH 10% phải dùng :

- Đặt x (g) là khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng. Trong đó chứa khối lượng NaOH là :

\({m_{NaOH}} = {{10x} \over {100}} = 0,1x(g)\)

- Khối lượng NaOH có trong dung dịch ban đầu là :

\({m_{NaOH}} = {{200 \times 5} \over {100}} = 10(g)\)

Theo công thức tính nồng độ phần trăm, ta có phương trình đại số :

\(8 = {{100(10 + 0,1x)} \over {200 + x}}\)

Giải phương trình, ta được : X = 300.

Kết luận : Phải trộn thêm 300 g dung dịch NaOH 10% ta sẽ có 200 + 300 = 500 (g) dung dịch NaOH nồng độ 8%.

b) Khối lượng NaOH cần dùng .

- Đặt x (g) là khối lượng NaOH cần phải pha trộn vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%.

-Theo công thức tính nồng độ phần trăm, ta có phương trình đại số :

\(8 = {{100(10 + x)} \over {200 + x}}\)

Giải phương trình, ta được x = 6,52 g.

Kết luận : Phải trộn thêm 6,52 g NaOH vào dung dịch A ta sẽ được dung dịch NaOH nồng độ 8%.

c) Khối lượng nước bay hơi :

- Đặt x (g) là khối lượng nước bay hơi khỏi dung dịch để có dung dịch NaOH nồng độ 8%.

- Từ công thức tính nồng độ phần trăm, ta có phương trình đại số :

\(8 = {{100 \times 10} \over {200 - x}}\)

Giải phương trình, ta được : x = 75.

Kết luận : Cho 75 g nước bay hơi ra khỏi 200 g dung dịch NaOH ban đầu, ta được 200 -15 = 125 (g) dung dịch NaOH có nồng độ 8%.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay