Bài 5.8 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho biết thành phần hạt nhân của năm ng... DeHocTot.com

Bài 5.8 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau :

           (1)                (2)          (3)

       (6p + 6n), (20p + 20n), (6p + 7n)

                   (4)                (5)

     (20p + 22n)                  (20p + 23n)

a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hoá học ?

b) Viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.

c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố (xem lại bài tập 4.6*).

Trả lời 

a) Năm nguyên tử thuộc hai nguyên tố hoá học.

b) Tên nguyên tố : cacbon và canxi, kí hiệu : c và Ca, nguyên tử khối': 12 và 40.

c)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay