Bài 8.3 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy tính xem trong 1 g hiđro có bao nhiêu ngu... DeHocTot.com
Close

Bài 8.3 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy tính xem trong 1 g hiđro có bao nhiêu nguyên từ H (Gợi ý : Cần biết khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử H Ể, xem lại bài tập 7, thuộc bài học 5 : Nguyên tố hoá học, SGK). Số nguyên tử H tính được gần với con số nào nhất trong số các con số cho sau đây ?

 A. 4.1023

B.  5.1023

C. 6.1023

D. 7.1023

Trả lời

 Từ bài tập 7, bài 5. SGK biết được 1 đvC tương ứng với 1,66 X  10-24g,

đây chính là khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử Hệ

Số nguyên tử H có trong 1 g hiđro bằng :

tbl_1g} \over {1,66 \times {{10}^{ - 24g}} = {1 \over {1,66 \times tbl_10}^{ - 24}} = tbl_10} \over {1,66 \times {10^{23}} \approx 6,{02.10^{23}}$$

 SỐ nguyên tử H gần với C.

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay