Bài 8.5 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử n... DeHocTot.com
Close

Bài 8.5 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng nguyên tử O

a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X.

b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất.

Hướng dẫn : Biết rằng phần trăm về khối lượng của một nguyên tố trong hợp chất bằng phần trăm về khối lượng của nguyên tố đó trong 1 phân tử. Vì vậy, dựa vào nguyên tử khối, phân tử khối để tính. Thí dụ, phần trăm về khối lượng của nguyên tố A trong hợp chất AxBy bằng :

\% {m_A} = tbl_x \times NTK(A)} \over {PTK({A_x}{B_y}) \times 100\% $$

Trả lời

a) Phân tử khối của hợp chất bằng nguyên tử khối của O=16 đvC.

Nguyên tử khối của nguyên tố X bằng : 16 - 4 = 12 (đvC).

X là nguyên tố cacbon c.

b) Phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong hợp chất bằng \% {m_C} = tbl_12} \over {16 \times 100\% = 75\% $$de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay