Bài 9.7 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 9.7 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Thực nghiệm cho biết nguyên tố natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố lưu huỳnh.

Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất.

{Hướng dẫn : Để viết đúng công thức hoá học của hợp chất AxBy phải xác định được các chỉ số X, y. Biết rằng, tỉ lệ phần trăm về khối lượng giữa hai nguyên tố trong hợp chất bằng đúng tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong 1 phân tử. Từ đây có các tỉ lệ như sau :

tbl_x \times NTK(A)} \over {y \times NTK(B) = tbl_\% {m_A \over {\% {m_B}}} \to {x \over y} = tbl_\% {m_A} \times NTK(B)} \over {\% {m_B} \times NTK(A)

Tính và rút gọn thành tỉ lệ hai số nguyên đơn giản nhất, thông thường thì X, y là hai số nguyên này. Ngoài ra, nếu biết trước phân tử khối của AxBy thì xác định được chắc chắn X và y, không tính dựa theo tỉ lệ như trên).

Trả lời

Gọi công thức của hợp chất là N{a_x}{S_y} .Theo đè bài ta có

tbl_x \times 23} \over {y \times 32 = tbl_59\% } \over {(100 - 59)\%  \to tbl_x \times 23} \over {y \times 32 = tbl_59} \over {41

\to {x \over y} = tbl_59 \times 32} \over {41 \times 23 = tbl_1888} \over {943 \approx {2 \over 3}

Công thức hóa học của hợp chất: N{a_2}S

Phân tử khối bằng 2 \times 23 + 32 = 78 (đvC)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay