Câu 1 Unit 1 Trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the paragraph. Put the verbs in bracket... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 1 Trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the paragraph. Put the verbs in brackets into the correct form.

Hoàn thành đoạn văn. Chia các động từ trong ngoặc về đúng dạng. 

Vichai is my pen pal. He___(1)____(be) 14 years old. He_______ (2)___ (live) in a town house with his family in Bangkok, Thailand. Yesterday I ____(3)_____(receive) his letter. In the letter he said "I usually _____ (4)_____ (have) boiled rice for breakfast, and chicken with fried rice or a bowl of noodles for lunch. In the evening, I___ (5)___ (eat) the food my mother____ (6)___ (cook). Her food________ (7)______ (be) the best in the whole world". Last week, I______(8)_____ (write) a letter to him. I______ (9)______ (introduce) myself and ____ (10)_____ (send) him a photograph of my family.

Hướng dẫn giải:

1. is        2. lives      3. received       4. have            5.eat 

6.cooks   7.is           8. wrote           9. introduced    10. sent 

Dịch bài đọc: 

Vichai là bạn viết qua thư của tôi. Cậu ấy 14 tuổi. Cậu  sống trong một ngôi nhà với gia đình ở Bangkok, Thái Lan. Hôm qua tôi nhận được lá thư của cậu ấy. Trong bức thư, cậu nói: "Mình thường ăn cơm buổi sáng, buổi trưa thì ăn cơm chiên gà hoặc mỳ úp. Tối thì mình ăn cơm mẹ nấu. Đồ ăn của mẹ ngon nhất trên đời này." Tuần trước, tôi đã viết một lá thư cho cậu ấy. Tôi giới thiệu bản thân mình và gửi cho cậu ta một bức ảnh của gia đình tôi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay