Câu 1 Unit 15 Trang 128 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Write the sentences with for or Use the verbs in t... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 15 Trang 128 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Write the sentences with for or Use the verbs in the present perfect.

Viết lại câu sau với từ for và sửu dụng thì hiện tại hoàn thành.

a) I/ own/ this Computer/ three years.

I have owned this Computer for three years.

b) They/ visit/ the Silicon Valley/ last November.

c) Nam/ be/ happy/ he had a

d) We/ learn/ Computer Science/ a

e) She/ work/ at our school/ the year 2000.

f) I/ use/ those programs/ two years.

g) The printer/ stop working/ this morning.

h) They/ know/ the name of the company/ a long time.

i) He/ read/ the book/ 9 o’clock.

Hướng dẫn giải 

a. I have owned this computer for three years.

b. They have visited the Silicon Valley since last November.

c. Nam has been happy since he had a computer.

d. We have learned computer science for a moth.

e. She has worked at our school since the year 2000.

f. I have used those programs for two years.

g. The printer has stopped working since this morning.

h. They have known the name of the company for a long time.

i. He has read the book since 9 o’clock.

 

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay