Câu 1 Unit 2 Trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Write sentences about what these people are going ... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 2 Trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Write sentences about what these people are going to be. Use the words in the box.

Viết câu về những dự định của mọi người. . Sử dụng các từ trong bảng. 

teacher

interpreter

pilot

actor

athlete

chef

driver

singer

lawyer

dancer

Example:

Hai is learning to drive.

He is going to be a driver.

a) Lan is learning to dance.

b) Hoa loves children.

c) Tom and John are learning to fly.

d) Nam is studying law.

e) Bob's at drama school.

f) Peter cooks very well.

g) Loan's good at languages.

h) Linda can run very fast.

i) Thu is very good at singing.

Hướng dẫn giải

a) She is going to be a dancer 

b) She is going to be a teacher.

c) They are going to be0 pilots. 

d) He is going to be a lawyer.

e) He is going to be an actor. 

f) He is going to be a chef.

g) She is going to be an interpreter. 

h) She is going to be an athlete.

i) She is going to be a singer. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay