Câu 1 Unit 5 Trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - How often do you do these things? Use the expressi... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 5 Trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


How often do you do these things? Use the expressions in the box in your answers.

Bạn làm những điều sau thường xuyên như nào? Sử dụng các cụm từ trong bảng. 

once a week/ month

every Monday/ Saturday

twice a week/ month

every two weeks

three/ four times a week/ month

every Friday morning

on Sunday/ Thursday

every weekend

never

every day

Example:

How often do you have Math?

I have Math three times a week.

a) How often* do you have Geography?

b) How often do you have Physical Education?

c) How often do you have Physics?

d) How often do you salute the colors?

e) How often do you have Art?

f) How often do you have Vietnamese?

g) How often do you have English?

h) How often do you have History?

i) How often do you go on a picnic? j) How often do you take a dictation?

k) How often do you have a groupwork activity? I) How often do you get mark 10?

m) How often do you play tick-tack-toe? n) How often do you walk to school?

o) How often are you absent from school?

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay