Câu 1 Unit 6 Trang 51 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the dialogues to ask for favors or to o... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 6 Trang 51 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the dialogues to ask for favors or to offer assistance. Use the expressions in the box.

Hoàn thành các cuộc đối thoại để đưa ra lời giúp đỡ hoặc nhờ giúp đỡ. Sử dụng các cụm câu dưới đây 

 

Could you help me, please?

Could you do me a favor?

Can/Could you ...?


Of course/ Certainly/ Sure 

I'm (really) sorry 

What can I do for you?

How can I help you? 

 

May I help you?

Do you need any help?

Let me help you.


Yes/No. Thank you

Yes. That's very kind of you. 

No Thank you. I'm fine.


a)

A:  Could you help me, please?

B:  What can I do for you ?

A: Can you turn on the lights for me? 

B: Certainly. 

 

b)

C: ________ for me? ( empty/ waste- basket) 

D: ________

C: Thanks. _________ of you.

c) 

E: Do __________ ? ( need/ help ) 

F: Yes. Could __________? It's heavy. 

E: No problem. 

d)

E: Do

F: Yes. Could

E: No problem.

d)

E: Let_______you. 

H: __________? 

G: Sure. 

e) 

I: Its very dark in here. 

J: How __________? 

I: _________ open _________?

J: Certainly.

Hướng dẫn giải 

a)

A: Could you help me, please?

B: What can I do for you?

A: Can you turn on the lights for me?

B: Certainly.

b)

C: Can you empty the waste-basket for me?

D: Of course!

C: Thanks. That's very kind of you.

c)

E: Do you need any help?

F: Yes. Could you carry the suitcase for me? It's heavy.

E: No problem.

d)

G: Let me help you.

H: Could you take that book for me?

G: Sure.

e)

I: It's very dark in here.

J: How can I help you?

I: Could you open the door for me?

J: Certainly.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay