Câu 2 Unit 13 Trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - When Huong came home she found that someone broke ... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 13 Trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


When Huong came home she found that someone broke in her room. Look at Huong’s room in the picture and describe it. Use the passive voice in your sentences. The word lists may help you.

Khi Hương trở về nhà, cô thấy có vẻ ai đó đã đột nhập vào phòng mình. Nhìn vào phòng của Hương trong bức tranh và mô tả nó. Sử dụng câu bị động. Các từ dưới đây là những gợi ý. 

vase sun-glasses books postcards doll
shell collection dictionaries bookshelf CD rack mirror
to scatter to break to move off to throw to crush
to knock down to shuffle to jumble to put down  

Hướng dẫn giải 

a. The vase was broken.

b. The sun-glasses were crushed up.

c. The books were jumbled on the floor.

d. The postcards were shuffled on the desk.

e. The doll was put down on the pillow.

f. The shell collection was scattered on the floor.

g. The dictionaries were thrown on the bed.

h. The bookshelf was shuffled.

i. The CD rack was knocked down.

j. The mirror was moved off the wall.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay