Câu 2 Unit 15 Trang 128 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the sentences, using the verbs in the pre... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 15 Trang 128 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the sentences, using the verbs in the present perfect.

Hoàn thành câu sau sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

a) This Computer is the best one I ______ . (ever use)

This Computer is the best One I have ever used.

b) There_______ a new program for the students in the school. (be)

c) Three more students our group this week. (join)

d) This is the fifth time he the Computer, (damage)

e) Our teacher the whole class to learn Computer Science, (ask)

f) We why the printer refused to work. (find out)

Hướng dẫn giải 

a. This computer is the best one I have ever used.

b. There has been a new program for the students in the school.

c. Three more students have joined our group this week.

d. This is the fifth time he has damaged the computer.

e. Our teacher has asked the whole class to learn computer science.

f. We have found out why the printer refused to work.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay