Câu 2 Unit 8 Trang 69 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the sentences, using the correct present ... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 8 Trang 69 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the sentences, using the correct present Progressive form of the verbs in the box to talk about future plans.

Hoàn thành các câu sau, sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ dưới đây để nói về tương lai. 

move finish leave study see fly

a) Will Hoa stay in Ha Noi for Tet holidays?

No. Hoa __________ Ha Noi for Hue tomorrow.

b) What are Mai and Nga doing this evenữig?

Mai and Nga ___________ in the library this evening.

c) Have the Robinsons stayed there long?

No, not long. But they ____________ to a new apartment next week.

d) When will you give me your drawing, Nam?

Oh, sorry. I __________ it tonight and you will have it tomorrow morning, Miss.

e) Will Liz be able to join our Tet celebrations?

Don’t worry. She __________ back on Saturday afternoon.

f) Will you come to my party this Saturday?

I’m aíraid I can’t. I ____________ Liz at the airport.

Hướng dẫn giải 

a. is leaving

b. are studying

c. are moving

d. am finishing

e. is flying

f. am seeing
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay