Câu 3 Unit 10 Trang 87 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8 - Find a word starting with “re-” to fill the ga... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 10 Trang 87 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Find a word starting with “re-” to fill the gap in each of the following sentences.

Tìm 1 từ bắt đầu bằng "re-" để điền vào chỗ trống 

a) I should________ these pieces of paper reuse to avoid littering. a) reuse
b) The teacher says a word and the class _____ after her. b) _______
c) Lan has gone to the library to _______ the books she borrowed last week. c) _______
d) My watch is incorrect, can you ______ it for me? d) _______
e) To prepare for the new year, my father  often ________ the house.

Hướng dẫn giải 

a) I should reuse these pieces of paper to avoid littering.

b) The teacher says a word and the class repeat after her.

c) Lan has gone to the library to return the books she borrowed last week.

d) My watch is incorrect, can you repair it for me?

e) To prepare for the new year, my father often repaints the house.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay