Câu 3 Unit 14 Trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - A foreign tourist is asking Lan questions about Ph... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 14 Trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


A foreign tourist is asking Lan questions about Phong Nha – Ke Bang. Write them in indirect speech.

Một vị khách nước ngoài đang hỏi Lan nhưng câu hỏi về hong Nha- Kẻ Bàng Viết các câu ở ạng tường thuật  lại.

a) Is Phong Nha in Quang Tri province?

The tourist asks____________________________________________ .

b) Does it have the most beautiful cave in Viet Nam?

The tourist asks_____________________________________________ .

c) Is it very far from Ha Noi?

The tourist asks _____________________________________________ .

d) Are there any wildlife conservation centers there?

The tourist asks _____________________________________________ .

e) Was the environment destroyed heavily in the war?

The tourist asks _____________________________________________ .

f) Did people build a lot of hotels and restaurants around the place?

The tourist asks _____________________________________________ .

g) Was it admitted one of the world heritages?

The tourist asks ______________________________________________ .

h) Can you be my guide to Phong Nha this weekend?

The tourist asks_______________________________________________ .

 Hướng dẫn giải 

a. The tourist asks Lan if / whether Phong Nha is in Quang Tri province.

b. The tourist asks Lan if / whether it has the most beautiful cave in Viet Nam.

c. The tourist asks Lan if / whether it is very far from Ha Noi.

d. The tourist asks Lan if / whether there are any wildlife conservation centers there.

e. The tourist asks Lan if / whether the environment was destroyed heavily in the war.

f. The tourist asks Lan if / whether people built a lot of hotels and restaurants around the place.

g. The tourist asks Lan if / whether it was admitted one of the world heritages.

h. The tourist asks Lan if / whether she can be his / her guide to Phong Nha this weekend.

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay