Câu 3 Unit 2 Trang 18 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8 - Look at all the things Ba has prepared for his sum... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 2 Trang 18 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Look at all the things Ba has prepared for his summer activities and complete the sentences about his plan.

Nhìn vào những thứ mà Ba chuẩn bị cho mùa hè dưới đây và hoàn thành các câu nói về dự định của cậu ấy.

This summer Nam’s going to listen to music.

a) He's going_________________________

b) He_______________________________

c) He_______________________________

d) He_______________________________

e) He_______________________________

f) He_______________________________

g) He______________________________ 

Hướng dẫn giải 

a) He's going to play soccer.

b) He's going to read books. 

c) He's going to go swimming. 

d) He's going to play video games. 

e) He's going to go fishing. 

f) He's going to play chess. 

g) He's going to play tennis. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay