Câu 3 Unit 5 Trang 43 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8 - Quang's sister told Quang many things. What exactl... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 5 Trang 43 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Quang's sister told Quang many things. What exactly were the words she said to Quang?

Chị của Quang bảo Quang nhiều điều. Chị ấy đã nói điều gì?  

a) Quang's sister told him to try his best at school.

b) Quang's sister told him to finish his homework before going to the movies.

c) Quang's sister said he should learn harder to improve his English pronunciation.

d) Quang's sister told him she wanted him to help her with using the computer.

e) Quang's sister told him to correct his grammatical mistakes in his homework.

f) Quang's sister asked him to go to the library.

g) Quang's sister asked him to stop tapping his foot.

h) Quang's sister told him to look up new words in an English dictionary.

i) Quang's sister said Quang should take better care of his eyes.

j) Quang's sister told Quang to practice speaking English.

Hướng dẫn giải 

a) Try yur best at school, please. 

b) Finish your homework before going to the movies, please.

c) You should learn harder to improve your English pronunciation, please.

d) Could you help me with using the computer?

e) Correct your grammatical mistakes in your homework, please. 

f) Go to the library, please,.

g)  Stop tapping your foot, please.

h) Look up new words in an English dictionary, please.

i) Practice speaking English, please. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay