Câu 3 Unit 7 Trang 62 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the dialogues.Hoàn thành đoạn hội ... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 7 Trang 62 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the dialogues.

Hoàn thành đoạn hội thoại 

Example:

Peter: Where do you live, Mary?

Mary: In a house near London.

Peter: How long have you lived there?

Mary: For 5 years.

a) Nam: _________________ ?

Lan: In a flat in Ha Noi.

Nam: How long ______________ ?

Lan: For 10 years.

b) Tom: Do you have a bike?

Anna: Yes, I ____________ .

Tom: How long _____________ it?

Anna: For 7 years.

c) Ba: What does your dad do, Hoa?

Hoa: He’s a doctor. He works in a hospital.

Ba: How long  ______________ there?

Hoa: _____________ 8 years.

d) Tonny: _______ you know a young man called Tom?

Linda: Yes,__________ .

Tonny: How long  _______________ ?

Lỉnda: _______________________________ a long time.

e) Quang: ________________________ li ve here?

Loan: Yes. I live in a house near the center.

Quang: __________________ ?

Loan: some months.

Hướng dẫn giải 

a)

Nam: Where do you live?

Lan: In a plat in Ha Noi.

Nam: How long have you lived there?

Lan: For 10 years.

b)

Tom: Do you have a bike?

Anna: Yes, I do.

Tom: How long have you used it?

Anna: For 7 years.

c)

Ba: What does your dad do, Hoa?

Hoa: He’s a doctor. He works in a hospital.

Ba: How long has he worked there?

Hoa: For 8 years.

d)

Tonny: Do you know a young man called Tom?

Linda: Yes, I do.

Tonny: How long have you known him?

Linda: For a long time.

e)

Quang: Do you live here?

Loan: Yes. I live in a house near the center.

Quang: How long have you lived here?

Loan: For some months.


 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay