Câu 3 Unit 8 Trang 70 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8 - Look at Mrs. Lien’s diary for next week. Complet... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 8 Trang 70 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Look at Mrs. Lien’s diary for next week. Complete what she says she is doỉng next week. Use the words in the box.

Nhìn vào nhật kí của cô Liên tuần tới. Hoàn thành câu về những điều cô ấy sẽ làm. Sử dụng các động từ dưới đây.

go (2) work  meet do (3) see

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 8

On Monday evening I ___________ to a party with my irienđ, Lanh. On Tuesday evening I  ___________ late for the meeting tomorrow. I (not) ___________ anything on Wednesday evening. On Thursday evening I___________ my friend, Long at 8.30. I have an appointment with my dentist on Friday evening. I ___________ him at 6.30. Then on Saturday I___________ to the movies with my íamily. What about you? What ___________ you___________ next week? ___________ you ___________ anything special? 

 Hướng dẫn giải 

am going

am working

am not doing

am meeting

am seeing

am going

are  doing

are  doing

Hướng dẫn giải 

Vào tối thứ hai tôi sẽ đến một bữa tiệc với irienđ của tôi, Lanh. Vào tối thứ ba tôi đang làm việc muộn cho cuộc họp vào ngày mai. Tôi không làm việc gì vào tối thứ Tư. Vào tối thứ Năm, tôi gặp bạn tôi, Long lúc 8 giờ 30. Tôi có hẹn với nha sĩ vào tối thứ Sáu. Tôi gặp anh ta lúc 6:30. Sau đó, vào ngày thứ bảy tôi sẽ xem phim với bộ phim của mình. Thế còn bạn? Bạn đang làm gì trong tuần tới? Bạn đang làm gì đặc biệt?

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay