Câu 3 Unit 9 Trang 79 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8 - List the words in the box under the appropriate he... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 9 Trang 79 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


List the words in the box under the appropriate headings. Then you can add more words that you know to the headings.

Liệt kê các từ vào bảng dưới đây. Bạn có thể thêm từ bạn biết về chủ đề đó

anti-tetanus injection, dog bites, victim, bleeding, handkerchieí, bee sting, patient, drug, cold water packs, shock, sterile dressing, nurse, íainting, a running cold tap, iĩỹuries, bums, doctor, ambulance, cut, soap

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 9

Hướng dẫn giải 

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 9de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay