Câu 4 Unit 6 Trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - What do they plan to do this weekend? Write the se... DeHocTot.com

Câu 4 Unit 6 Trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


What do they plan to do this weekend? Write the sentences using the present simple.

Kế hoạc của họ tuần này là gì? Viết các câu sử dụng thì hiện tại đơn. 

a)

b)

             

c)

d)

e)

f)

g) 

h) 

Hướng dẫn giải

a. Nga visit her grandparents.

b. Hoa practices singing.

c. Nam plays soccer with his school team.

d. Mr. and Mrs. Tuan prepare food for their children's friends.

e. Ba gose to Huong Pagoda with his classmates.

f. Linh helps the children play games.

g. Lix writes letters to her friends in the USA.

h. Mai and Hung fix the chairs and desks in the classroom.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay