Câu 5 Unit 1 Trang 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Combine each of the following pairs of sentences i... DeHocTot.com

Câu 5 Unit 1 Trang 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Combine each of the following pairs of sentences into one sentence, using (not) adjective + enough.

Nối các vế của một câu để thành câu hoàn chỉnh, sử dụng cấu trúc " (not) tính từ + enough" 

Example:

He is strong. He can carry the box.

He is strong enough to carry the box.

a) The weather wasn't very warm. We couldn't go swimming.

b) He wasn't very experienced. He couldn't do the job.

c) The ladder wasn't very long. It didn't reach the window.

d) The tea isn't strong. It won't keep us awake.

e) The fire ish't very hot. It won't boil the kettle.

f) The ice is quite thick. We can walk on it.

Hướng dẫn giải

a) The weather wasn't warm enough for us to be able to go swimming. 

b) He wasn't experienced enough to be  able to do the job. 

c) The ladder wasn't long enough to reach the window. 

d) The tea isn't strong enough to keep us awake. 

e) The fire isn't hot enough to boil the kettle. 

f) The ice is thick enough for us to walk on. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay