Câu 5 Unit 10 Trang 88 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Rewrite the sentences. Use the verbs in the presen... DeHocTot.com

Câu 5 Unit 10 Trang 88 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Rewrite the sentences. Use the verbs in the present passive form.

Viết lại câu. Sử dụng dạng bị động của thì hiện tại.

 

a) People wash the used plastic bottles with water.

The used plastỉc bottles are washed with water.

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

b) People cut the bottles into small pieces.

_________________________________.

c) People mix the small pieces with certain chemicals.

_________________________________.

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

d) People heat the mixture into pasty liquid.

_________________________________.

e) People blow the liquid into new bottles.

_________________________________.

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

f) People also use the recycled plastic to make toys and utensils. 

_________________________________.

g) People recycle used plastic things to save natural resources.

_________________________________.

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

Hướng dẫn giải 

a) The used plastic bottles are washed with water.

b) The bottles are cut into small pieces.

c) The small pieces are mixed with certain chemicals.

d) The mixtune is heated into pasty liquid.

e) The liquid is blown into new bottles.

f) The recycled plastic is also used to make toys and utensils.

g) Used plastic things are recycled to save natural resources.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay