Câu 5 Unit 4 Trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Answer the questions about you and your relative... DeHocTot.com

Câu 5 Unit 4 Trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Answer the questions about you and your relatives.

Trả lời các câu hỏi sau về bạn và người thân của mình. 

a) Did you use to cry so much every night when you were a baby?

b) Did you use to follow your mom to the market when you were a kid?

c) Where did you use to go in summer?

d) What did ydu use to do in the summer in those days?

e) Where did your grandparents use to live?

f)  Did your father use to smoke when he was young?

g) Did your mom use to help your grandmother with housework when she was a child?

h) Did your grandmother use to tell you folktales?

i) How did your parents use to go to school?de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay