Câu 5 Unit 8 Trang 71 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the sentences about the world today using... DeHocTot.com

Câu 5 Unit 8 Trang 71 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the sentences about the world today using comparative sentences with GET or BECOME.

Hoàn thành các câu về thế giới, sử dụng cấu trúc so sánh hơn với GET và BECOME

a) Computers ____________ in our lives. (important)

b) The world’s population ____________ (big)

c) The problem of food for everyone in the world ____________ . (bad)

d) Many of the world’s seas, rivers, and lakes ____________ . (polluted)

e) Life ____________ .(automated)

f) Jobs for young people ____________ to find. (hard)

Hướng dẫn giải 

a. are becoming more important

b. is getting/ becoming bigger

c. is getting/ becoming worse

d. are becoming polluted

e. is becoming automated

f. are becoming harder.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay