Câu 6 Unit 11 Trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Underline and rewrite the misspelt words.Tìm lỗ... DeHocTot.com

Câu 6 Unit 11 Trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Underline and rewrite the misspelt words.

Tìm lỗi sai và sửa.

a) Last night I saw a report on TV about  limestone izlands in Ha Long Bay. a) islands
b) The passengers are collecting their lugagge at the airport. b) _________
c) There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) _________
d) While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy riding a water bufallo. d) _________
e) Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) _________

Hướng dẫn giải 

a) Last night I saw a report on TV about  limestone izlands in Ha Long Bay. a) islands
b) The passengers are collecting their lugagge at the airport. b) luggage
c) There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) pagodas
d) While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy riding a water bufallo. d) buffalo
e) Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) mountainous
 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay