Câu 6 Unit 2 Trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the sentences, using the appropriate adve... DeHocTot.com

Câu 6 Unit 2 Trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the sentences, using the appropriate adverbs in the box.

Hoàn thành các câu sau sử dụng các đại từ dưới đây.

inside                  downstairs          there            outside            upstairs             here

a) Last night someone broke into the kitchen and stole the microwave oven while we were ________.

b) He fell _________  and broke his wrist.

c) We like that city so much that we're going___________ again this year.

d) The visitors had to move__________ when it started to rain.

e) - Where do you live?

- I live ______ in this town.

f) Don't go ______, it's too cold. 

Hướng dẫn giải

a) upstairs        b) downstairs       c) there       d) inside       e) here      f) outside de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay