Câu 6 Unit 3 Trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Read the following situations and then make up que... DeHocTot.com

Câu 6 Unit 3 Trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Read the following situations and then make up questions and answer them.

Đọc các tình huống dưới đây và viết các câu hỏi cùng câu trả lời phù hợp. 

Example:

Ba didn't work hard so he failed the exam.

A: Why did Ba fail the exam?

B: Because he didn't work hard.

a) The shops were closed so Mrs. Brown didn't get any milk.

A:_______________________________________________

B:_______________________________________________ 

b) The headmaster was ill so David went in his place. A:

A:_______________________________________________

B:_______________________________________________

c) It rained all day and night so they didn't go to the beach.

A:_______________________________________________

B:_______________________________________________

d) His car broke down on the way to the railway station so Mr. Brown missed the train to Leeds.

A:_______________________________________________                                                                                      

B:_______________________________________________

e) Bob didn't have a city map so he got lost.

A:_______________________________________________

B:_______________________________________________

Hướng dẫn giải 

a) A: Why did Mrs. Brown not get any milk?

B: Because the shops were closed. 

b) A: Why did David go in his place? 

B: Because the headmaster was ill. 

c) A: Why did they not go to the beach? 

B: Because it rained all day and night. 

d) A: Why did Mr. Brown miss the train to Leeds? 

B: Beacuse his car broke down on the way to the railway station. 

e) Why did Bob get lost? 

B: Because he didn't have a city map. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay