Câu 6 Unit 4 Trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Look at the pictures. Write seven sentences abou... DeHocTot.com

Câu 6 Unit 4 Trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Look at the pictures. Write seven sentences about what Long used to do when he was a child.

Nhìn vào bức tranh. Viết 7 câu về những điều Long đã từng làm khi cậu còn nhỏ.

Hướng dẫn giải 

a) He used to fly a kite. 

b) He used to go swimming. 

c) He used to climb the tree.

d) He used to listen to radio. '

e) He used to go fishing. 

f) He used to get up late.

g) He used to get low marks. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay