Câu 6 Unit 5 Trang 45 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - What should these people do? You may use the verbs... DeHocTot.com

Câu 6 Unit 5 Trang 45 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


What should these people do? You may use the verbs in the box.

Những người này nên làm gì? Bạn có thể sử dụng các động từ dưới đây.

go               save                 improve              eat        work 

a) Quang had bad marks in Math last semester.

Quang should_________________________________________

b) Nga is putting on weight.

She should ___________________________________________

c) Binh often comes to school late because she goes to bed very late.

____________________________________________________

d) Ann enjoys taking pictures but she hasn't got a camera.

____________________________________________________

e) Thao thinks she's having some trouble with her eyes.

____________________________________________________

Hướng dẫn giải

a) Quang should work harder next semester. 

b) She should not eat a lot. 

c) He should go to bed early. 

d) She should save money.

e) She should improve her eyes.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay