Câu 7 Unit 10 Trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the sentences using the adjactive+ to-inf... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 10 Trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the sentences using the adjactive+ to-infinỉtive

Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc tính từ + to V.

a) It/ lovely/ see/ you/ again.

It is lovely to see you again.

b) I/ delighted/ receive/ your message.

______________________________________.

c) They/ well prepared/ attend/ the Olympia contest.

______________________________________.

d) He/ anxious/ wait for/ the test results.

______________________________________.

e) We/ happy/ receive/ a lot of presents from our grandparents.

______________________________________.

f) She/ smart enough/ answer/ all the questions.

______________________________________.

Hướng dẫn giải 

a) It’s lovely to see you again.

b) I’m delighted to receive your message.

c) They are well prepared to attend the Olympia contest.

d) He is anxious to wait for the test results.

e) We are happy to receive a lot of presents from our parents.

f) She is smart enough to answer the questions.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay