Câu 7 Unit 14 Trang 124 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - The province soccer Club has just changed the coac... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 14 Trang 124 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


The province soccer Club has just changed the coach. Write about the Club situation after having the new coach.

Câu lạc bộ bóng đá tỉnh đã thay đổi huấn luyện viên. Viết về tình hình Câu lạc bộ sau khi có huấn luyện viên mới.

Example:

the players don’t smoke – the coach doesn’t allow it

The coach doesn’t allow the players to smoke.

a) the players work very hard – the new coach makes them

b) the players feel proud of their club – the coach wants that

c) they play well together – he teaches them

d) they watch films of matches of other teams – he makes them

e) the players restore their health after match – the club doctor helps them

f) they relax after a game – the coach lets them

g) the players have to behave well – the coach expects that

h) the team does well – the fan club wants that

i) the club wins every match – the fans would like

j) the boys visit the club from time to time – the coach invites them

k) the comparnies give money to the Club – the chairman persuades them.

Hướng dẫn giải 

a. The new coach makes the players work very hard.

b. The coach wants the players to feel proud of their club.

c. He teaches them (how) to play well together.

d. He makes them watch films of matches of other teams.

e. The club doctor helps the players (to) restore their health after match.

f. The coach lets them relax after a game.

g. The coach expects that the players will have to behave well.

h. The fan club wants the team to do well.

i. The fans would like the club to win every match.

j. The coach invites the boys to visit the club from time to time.

k. The chairman persuades the companies to give money to the club.


 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay