Câu 7 Unit 15 Trang 132 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Look at the pictures and the words underneath. Wri... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 15 Trang 132 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Look at the pictures and the words underneath. Write the instructions to make yogurt.

Nhìn vào bức tranh và các từ dưới đây. Viết những chỉ dẫn để làm sữa chua.

a) heat/ milk/ boil/ one minute

b) let/ milk/ cool/ about 40°c

c) add/ one cup of yogurt as a starter/ stir continually/ a while

d) pour milk/ little cups

e) leave cups/ warm place/ at least 5 hours

Hướng dẫn giải 

a. Heat the milk until it is boiled in one minute.

b. Let the milk cool (off) to about 40oC.

c. Add a cup of yogurt as a starter and stir the mixture continually for a while.

d. Pour the milk into little cups.

e. Leave the cups in a warm place for at least 5 hours.

f. When the yogurt is ready, put it in the fridge to cool it.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay