Câu 7 Unit 3 Trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Crossword. All the answers are prepositions (on... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 3 Trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Crossword.

All the answers are prepositions (on, next to, in front of, between, in, under, behind). The passage below will help you.

Đố vui

Cấu trả lời là các giới từ (on, next to, in front of, between, in, under, behind). Đoạn văn dưới đây sẽ giúp bạn. 

 

(Chú thích: A = across; D = down)

There are some nice things (D3)______ the living-room. There's a small table (A1)______ two armchairs. There's a sofa (D2)____________ the window. The telephone is (D1)_______ the sofa. There's a clock (A4)_______ the wall and there's a big picture (A3)_________ it. (A2)_____________the door, there are some plants.

Hướng dẫn giải 

D3: in           A1: between         D2: next to            D1: behind                A4: on         A3: under               A2: in front ofde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay