Câu 8 Unit 3 Trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the sentences using must, mustn't, have t... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 3 Trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the sentences using must, mustn't, have to, not have to (in the correct form).

Hoàn thành các câu sau sử dụng must, mustn't, have to, not have to ( theo dạng đúng). 

a) You ________forget what the teacher has told you. It is very important for your learning.

b) I got up early this morning because I___________ go to a meeting.

c) I __________get to the shop before it closes.

d) We couldn't repair the motorcycle ourselves. We__________ take it to a motorcycle repair service.

e) In many parts of the city, office workers ___________ work on Saturday.

f) You______________ step on that edge. It is very dangerous.

Hướng dẫn giải 

a) musn't            b) have to             c) have to                d) have to               e) don't have to         f) mustn't        de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay